skip to Main Content

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
I. Zasady ogólne
1. Organizatorem Wyjazdów jest Marcin Wujec prowadząca/y jednoosobową działalność
gospodarczą pod firmą Biuro Podróży Soleno z siedzibą w Rabka Zdrój pod adresem
ul. Orkana 31 m. , 34-700 Rabka Zdrój, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7531528140 oraz REGON
357057466, adres e-mail: biuro@soleno.com.pl, tel.: +48 603201020 (dalej jako
Administrator„).
2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określają niniejsze Warunki Uczestnictwa
w Wyjazdach organizowanych przez Organizatora („Warunki Uczestnictwa”) oraz przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie pojęcia używane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie nadane im
w Regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem: soleno.com.pl.
4. Zawarte w Serwisie soleno.com.pl opisy Wyjazdów nie stanowią oferty w rozumieniu art.
66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy. Dane zawarte w opisie
Wyjazdów mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy.
II. Zawarcie Umowy
1. Zawarcie Umowy następuje poprzez dokonanie przez Uczestnika rezerwacji za
pośrednictwem Systemu Rezerwacji udostępnionego w Serwisie oraz dokonanie zapłaty
zaliczki lub całości ceny za udział w Wyjeździe.
2. Przed zawarciem Umowy udziela się informacji dotyczących Wyjazdu, w szczególności o
terminie, miejscu, programie szkoleń. Przed zawarciem Umowy Organizator może zmienić
informacje przekazane Uczestnikowi informując go w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o
każdej zmianie informacji o Wyjeździe.
3. Zawarcie Umowy następuje po zapoznaniu się przez Uczestnika z Regulaminem, Polityką
Prywatności, programem Wyjazdu i Warunkami Uczestnictwa. Poprzez uiszczenie zaliczki
lub całości ceny za udział w Wyjeździe, Uczestnik potwierdza znajomość wymienionych
zasad i oświadcza, że je akceptuje.
4. W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia się Uczestnikowi za
pośrednictwem wskazanego przez Uczestnika adresu e-mail potwierdzenie jej zawarcia.
Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera udzielone Uczestnikowi przed zawarciem
Umowy informacje o Wyjeździe, a także pełną treść uzgodnień między stronami Umowy.
5. W Wyjeździe uczestniczy Uczestnik zawierający Umowę i/lub inne osoby przez niego
wymienione w formularzu w Systemie Rezerwacji. Uczestnikowi przysługuje prawo
przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na inną osobę oraz na
zmianę danych osób uczestniczących w Wyjeździe bez zmiany ich ilości pod warunkiem
spełniania przez osoby zastępujące wszystkich wymogów koniecznych do uczestnictwa w
Wyjeździe oraz zakwalifikowania nowego Uczestnika do Wyjazdu przez Organizatora. W
takim przypadku, Uczestnik zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Organizatora nie
źniej niż na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wyjazdu. W przypadku zmiany
osoby Uczestnika, dotychczasowy Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu dokumentów
otrzymanych od Organizatora.
1

6. Zgłoszenie uczestnictwa osoby niepełnoletniej wymaga potwierdzenia jej uczestnictwa
przez jej opiekuna prawnego.
III. Warunki płatności
1. Wszystkie ceny są cenami umownymi. Cena Wyjazdu jest ustalona na podstawie
obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Cena Wyjazdu nie obejmuje kosztów
uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, testów medycznych, dodatkowych
ubezpieczeń – poza ewentualnym ubezpieczeniem uwzględnionym w cenie Wyjazdu, a
odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Uczestniku. Cena Wyjazdu może być
uzależniona od tego, czy Uczestnik jest członkiem Organizatora.
2. Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania wiadomości e-mail z
potwierdzeniem dokonania Rezerwacji od Organizatora dokonać zapłaty zaliczki lub całości
ceny za udział w Wyjeździe. Przy rezerwacji na mniej niż 7 dni przez datą rozpoczęcia
Wyjazdu, Uczestnik musi wpłacić pełną kwotę ceny w ciągu 2 godzin od momentu
otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania rezerwacji od Organizatora. Po
bezskutecznym upływie wskazanych powyżej terminów Rezerwacja zostanie anulowana.
3. W przypadku uiszczenia przez Uczestnika zaliczki w momencie zawierania Umowy,
Uczestnik najpóźniej w terminie określonym w Umowie wpłaca pozostałą kwotę ceny za
udział w Wyjeździe.
4. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie
zostaną przekazane na rachunek bankowy Organizatora w terminach wskazanych powyżej.
5. W przypadku Wyjazdu, którego cena podana jest w innych walutach niż polska, cena
przeliczana jest na złotówki według kursu określonej waluty w NBP (pieniądz-sprzedaż) z
dnia dopłaty do pełnej kwoty.
6. Wszelkie zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na wskazane konto bankowe lub
w formie przekazu pocztowego na adres Uczestnika podany w treści Formularza.
7. Uczestnik dokonujący rezerwacji Wyjazdu przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę
całej ceny Wyjazdu za wszystkie osoby wymienione w Formularzu, jak również jest
odpowiedzialny za przekazywanie pozostałym osobom otrzymanych od Organizatora
oświadczeń dotyczących Wyjazdu, a także za przekazywanie Organizatorowi w imieniu tych
osób informacji i oświadczeń związanych z Wyjazdem.
IV. Zmiany świadczeń
1. Organizator ma prawo do zmiany warunków Umowy przed rozpoczęciem Wyjazdu po
uprzednim poinformowaniu o tym Uczestnika w sposób jasny, zrozumiały i widoczny. W
takim przypadku Organizator informuje Uczestnika o:
a) zmianie warunków Umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę;
b) rozsądnym terminie, w którym Uczestnik ma poinformować Organizatora o swojej
decyzji (tj. czy Uczestnik przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo odstępuje od
Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty
za odstąpienie, albo odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zastępczy Wyjazd);
c) odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku
wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy w przypadku braku odpowiedzi Uczestnika
w podanym przez Organizatora terminie;
d) zastępczym Wyjeździe oraz jego cenie, jeśli jest oferowany.
2

Informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Podróży Soleno. z siedzibą w Rabce-Zdrój przy ulicy Orkana 31. Będziemy je przetwarzać tylko w celach, na które wyraziłeś zgodę (zaznaczając odpowiedni checkbox), czyli na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Pamiętaj, że zawsze możesz odwołać daną nam zgodę - tą samą drogą jaką ją wyraziłeś, jednakże jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych Masz również prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych może skutkować niemożliwością kontaktu z naszej strony, ponieważ możemy nie wiedzieć kto prosi nas o kontakt.

Informujemy, że Biuro Podróży Soleno Marcin Wujec korzysta z subwencji PFR w ramach Tarczy Finansowej. 

Back To Top