skip to Main Content

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych
przetwarzanych w ramach korzystania ze zbioru stron internetowych umieszczonych w
domenie soleno.com.pl („Serwis”).
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Marcin Wujec
prowadząca/y jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Biuro Podróży Soleno z
siedzibą w Rabka Zdrój pod adresem ul. Orkana 31 m. , 34-700 Rabka Zdrój, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7531528140
oraz REGON 357057466, adres e-mail: biuro@soleno.com.pl, tel.: +48 603201020 (dalej jako
„Administrator”).
3. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej
lub pod adresem e-mail: biuro@soleno.com.pl.
4. Administrator przestrzega zasad stosowania odpowiednich środków
techniczno-organizacyjnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w tym w szczególności dotyczących
odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem dostępem,
modyfikacją lub zniszczeniem danych przez osoby nieuprawnione.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdą
odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu udostępnionego pod adresem:
soleno.com.pl. Wszelkie pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w Polityce Prywatności
mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym
czasie, w szczególności z uwagi na zmianę funkcjonalności Serwisu lub zmianę
obowiązujących przepisach prawa.
§ 2 Kategorie, cele i podstawy przetwarzania
1. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych użytkowników
korzystających z Serwisu („Użytkownicy”):
a) dane powiązane z zawieranymi umowami i dokonywanymi rezerwacjami takie jak imię,
nazwisko, dane teleadresowe, dane dotyczące podróży, informacje o płatnościach i
transakcjach;
b) dane powiązane z kontem w Serwisie imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane do
logowania;
c) informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników, takie jak adres IP, urządzenia
końcowe, dane o ruchu na stronie.
2. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na
następujących podstawach:
a) w celach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów zawieranych za
pośrednictwem Serwisu i dokonywaniem rezerwacji lub do podjęcia działań na żądanie
Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 lit. b RODO);
b) w celu komunikacji z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na otrzymywane od
Użytkowników wiadomości, np. z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie, co
stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f RODO),
c) w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu, obsługi konta w
Serwisie, udzielenia wsparcia technicznego, tj. dla celów wykonania umowy o
korzystanie z Serwisu lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d) w celu w wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w
szczególności w celach księgowo-podatkowych, w związku z ewentualnymi kontrolami
lub zapytaniami, postępowaniami sądowymi, itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e) w przypadku otrzymania danych od innego Użytkownika, co może mieć miejsce, jeśli
dane te przetwarzane są w celu realizacji rezerwacji dokonanej przez Użytkownika
(więcej osób na jednej rezerwacji), co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w
celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i
oszustwom co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
g) w celu oferowania produktów i usług Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony
interes Administratora w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
h) w celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności
wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO),
i) w pozostałych przypadkach, tam, gdzie przewidziano możliwość wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane w zakresie i w celu
wyrażonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na
otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to
podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi
dokonanie rezerwacji, korzystanie z funkcjonalności Serwisu czy też otrzymanie odpowiedzi
na wysłane zapytanie.
§ 3 Prawa Użytkowników
1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia danych, jeśli jest to dopuszczalne na gruncie RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, w takim zakresie jakim zezwala na to RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym prowadzenia
marketingu bezpośredniego, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne
Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do
sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej,
f) przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator
przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma
prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator
przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Podróży Soleno. z siedzibą w Rabce-Zdrój przy ulicy Orkana 31. Będziemy je przetwarzać tylko w celach, na które wyraziłeś zgodę (zaznaczając odpowiedni checkbox), czyli na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Pamiętaj, że zawsze możesz odwołać daną nam zgodę - tą samą drogą jaką ją wyraziłeś, jednakże jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych Masz również prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych może skutkować niemożliwością kontaktu z naszej strony, ponieważ możemy nie wiedzieć kto prosi nas o kontakt.

Informujemy, że Biuro Podróży Soleno Marcin Wujec korzysta z subwencji PFR w ramach Tarczy Finansowej. 

Back To Top