skip to Main Content

REGULAMIN SERWISU soleno.com.pl
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin”) określa zasady korzystania serwisu
dostępnego pod adresem soleno.com.pl (dalej jako „Serwis”).
2. Administratorem Serwisu jest Marcin Wujec prowadząca/y jednoosobową działalność
gospodarczą pod firmą Biuro Podróży Soleno z siedzibą w Rabka Zdrój pod adresem
ul. Orkana 31 m. , 34-700 Rabka Zdrój, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7531528140 oraz REGON
357057466, adres e-mail: biuro@soleno.com.pl, tel.: +48 603201020 (dalej jako
Administrator„).
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, w tym zarówno osób dokonujących
Rezerwacji, jak i podejmujących inne działania w Serwisie.
4. Regulamin opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, ze szczególnym
uwzględnieniem:
a. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 344 z późn. zm.);
b. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn.
zm.);
c. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.
zm.);
d. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.
1 z późn. zm.);
e. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1781).
5. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu,
zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków jest
równoznaczna ze zgodą na zawarcie umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą
elektroniczną.
6. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
a. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu – osoba fizyczna, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu
może być także osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, za
zgodą opiekuna prawnego.
b. Ustawa o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ustawa o prawach
konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
c. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);

d. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1740 z późn. zm.).
e. Umowa umowa o udział w Wyjeździe zawierana pomiędzy Administratorem a
pełnoletnim Uczestnikiem albo przedstawicielem ustawowym lub inną osobą
upoważnioną do działania za Uczestnika w przypadku niepełnoletniego Uczestnika – w
imieniu i na rzecz takiego Uczestnika, za pośrednictwem Serwisu, na zasadach
określonych w Regulaminie i Warunkach Uczestnictwa.
f. Podróżny (Uczestnik) – każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do
podróżowania na podstawie Umowy.
g. Warunki Uczestnictwa – Warunki Uczestnictwa w wyjazdach organizowanych przez
Administratora.
h. System Rezerwacji internetowy system rezerwacji Wyjazdu udostępniony
Użytkownikowi w Serwisie, administrowany przez Skaleo sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (02-886) przy ul. Rybałtów 12/40, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000841734, NIP:
9512501715, REGON: 386099597.
i. Rezerwacja – złożenie zamówienia na udział w Wyjeździe dostępnym w Serwisie.
Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu, Warunków Uczestnictwa oraz Polityki prywatności.
j. Płatność – opłata za wszystkie usługi w ramach Wyjazdu wskazane przez Użytkownika i
zestawione w Rezerwacji.
k. Formularz Kontaktowy – elektroniczna ścieżka kontaktu z Administratorem w celu
złożenia zapytania.
l. Funkcjonalności Serwisu – rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w
Serwisie.
m. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy
Użytkownikiem a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.
n. Wyjazd – wypoczynek obejmujący co najmniej zakwaterowanie organizowany przez
Administratora.
7. Aktualny opis Wyjazdu zamieszczony w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1
Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do zawarcia Umowy.
8. Dane zawarte w opisie Wyjazdu mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed
zawarciem Umowy.
II. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z
zawartości Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz dodatkowymi warunkami publikowanymi
przez Administratora.
2. Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w
którym rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu.

Informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Podróży Soleno. z siedzibą w Rabce-Zdrój przy ulicy Orkana 31. Będziemy je przetwarzać tylko w celach, na które wyraziłeś zgodę (zaznaczając odpowiedni checkbox), czyli na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Pamiętaj, że zawsze możesz odwołać daną nam zgodę - tą samą drogą jaką ją wyraziłeś, jednakże jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych Masz również prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych może skutkować niemożliwością kontaktu z naszej strony, ponieważ możemy nie wiedzieć kto prosi nas o kontakt.

Informujemy, że Biuro Podróży Soleno Marcin Wujec korzysta z subwencji PFR w ramach Tarczy Finansowej. 

Back To Top