skip to Main Content

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU Tpay

& 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat dla Biuro Podróży Soleno za pośrednictwem Serwisu Tpay.

& 2

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Odbiorca płatności – Biuro Podróży Soleno Marcin Wujec ul. Orkana 31, 34-700 Rabka-Zdrój, NIP 7531528140, REGON 357057466 .
Płatnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje płatności na rzecz Odbiorcy płatności.
Operator płatności –Tpay – System płatności Tpay należy do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
Serwis  internetowy – serwis Tpay pośredniczący w przekazywaniu darowizny pomiędzy Odbiorcą płatności a Płatnikiem.
Płatność – dokonywana przez Płatnika wpłata na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

& 3

Odbiorcą płatności jest Biuro Podróży Soleno Marcin Wujec ul. Orkana 31, 34-700 Rabka-Zdrój, NIP 7531528140, REGON 357057466 .
Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą Tpay” na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę Tpay występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM. Spółka KIP S.A. spełnia szereg rygorystycznych wymogów związanych z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. Każda wpłata dokonana przez Płatnika stanowi wpłatę za usługi agencyjne Biura Podróży Soleno.

Wpłaty przekazywane za pośrednictwem Tpay będą przekazywane na rachunek bankowy: PKO SA 16 1240 5051 1111 0000 5238 1496.

& 4

Reklamacje i zwroty

Odbiorca płatności  przewiduje zwrot wpłaconych środków i reklamacji w zależności od warunków uczestnictwa imprezy turystycznej, którą opłaca płatnik.
Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie płatności w & 3 ust. 3 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje można złożyć w formie: pisemnej- osobiście Biurze Podróży Soleno w Rabce-Zdrój przy ul. Orkana 31, lub przesyłką pocztową art. 3 punkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz 1529 z późn. zm), elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: biuro@soleno.com.pl.

& 5

Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Biurze Podróży Soleno w Rabce-Zdrój przy ul. Orkana 31 oraz na stronie internetowej https://soleno.com.pl/regulamin-platnosci-tpay/
W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Podróży Soleno. z siedzibą w Rabce-Zdrój przy ulicy Orkana 31. Będziemy je przetwarzać tylko w celach, na które wyraziłeś zgodę (zaznaczając odpowiedni checkbox), czyli na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Pamiętaj, że zawsze możesz odwołać daną nam zgodę - tą samą drogą jaką ją wyraziłeś, jednakże jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych Masz również prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych może skutkować niemożliwością kontaktu z naszej strony, ponieważ możemy nie wiedzieć kto prosi nas o kontakt.

Informujemy, że Biuro Podróży Soleno Marcin Wujec korzysta z subwencji PFR w ramach Tarczy Finansowej. 

Back To Top